V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 (GDPR) a so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov týmto informujeme dotknuté osoby o spracúvaní ich osobných údajov za nasledovných podmienok:

Prevádzkovateľ osobných údajov

Kovplastzvar – Milan Lukačko, IČO: 
so sídlom Prešovská cesta 67, 040 01 Košice,

e-mail: 
tel.: +421 905 655 423

AKÉ INFORMÁCIE ZHROMAŽĎUJEME

Používanie našich webových stránok

Pri používaní našich webových stránok môže dochádzať k spracúvaniu vašich osobných údajov, ktoré dobrovoľne poskytnete napr. keď nás kontaktujete ohľadom vašich otázok, vrátane mena, e-mailovej adresy, telefónneho čísla resp. iného dobrovoľne poskytnutého vášho osobného údaja.

Cez služby tretích strán zaznamenávame názov domény a IP adresu počítača, požiadavku klienta (názov súboru a URL), http kód odpovedi a webovú stránku, z ktorej ste nás navštívili.

Vaše osobné údaje spracúvame za účelom zodpovedania vašich otázok a splnenia vašich konkrétnych požiadaviek, a to na právnom základe podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR, nakoľko spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie vašej požiadavky.

Spracúvanie osobných údajov na základe zmluvného vzťahu s prevádzkovateľom

V súvislosti s obchodným vzťahom s našou spoločnosťou sme oprávnení spracúvať nasledovné kategórie osobných údajov kontaktných osôb našich zmluvných partnerov, t.j. zákazníkov, dodávateľov, predajcov alebo iných zmluvných partnerov:

 • kontaktné informácie – meno a priezvisko, pracovná adresa, pracovné telefónne, mobilné a faxové číslo a pracovná e-mailová adresa, a pokiaľ to bude na identifikáciu zmluvného partnera potrebné taktiež dátum narodenia, rodné číslo, doklady totožnosti,
 • platobné údaje, ako údaje potrebné pre spracovanie platieb, vrátane čísiel kreditných/debetných kariet, čísiel bezpečnostných kódov a ďalšie súvisiace účtovné informácie,
 • ďalšie informácie potrebné v rámci zmluvnej spolupráce resp. dobrovoľne poskytnuté zo strany zmluvného partnera, ako osobné údaje súvisiace so zadanými objednávkami, vykonanými platbami, žiadosťami,
 • osobné údaje získané z verejne dostupných zdrojov.

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje zmluvných partnerov za účelom informovania zmluvných partnerov (aj potenciálnych) o svojich výrobkoch a službách, vypracovania ponuky pre zmluvných partnerov, realizácie zmluvného vzťahu (napr. na realizáciu transakcií či objednávok výrobkov alebo služieb, spracúvanie platieb, vedenie účtovníctva, na fakturáciu alebo prijímanie platieb, zabezpečenie plnenia zo záruky), za účelom vedenia marketingových kampaní a iných propagačných činností, za účelom riešenia sporov, uplatnenia našich zmluvných oprávnení a právnych nárokov.

Spracúvanie osobných údajov sa vykonáva podľa nasledovných právnych základov:

 • plnenie zmluvného vzťahu, ktorého je dotknutá osoba zmluvnou stranou (čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR), alebo
 • spracúvanie je nevyhnuté pre plnenie zmluvného vzťahu s dotknutou osobou (čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR).

Kategórie príjemcov, ktorým môžu byť poskytnuté osobné údaje

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb na účel plnenia z uzatvorených zmlúv s používateľmi resp. v zmysle svojich zákonných práv a povinností. Na tieto účely je v rámci svojich zákonných povinností povinný poskytovať osobné údaje štátnym orgánom, správcovi dane, tretím osobám zabezpečujúcim vedenie účtovníctva, taktiež ide o príjemcov, s ktorými spolupracuje pri prevádzke podniku a výkone svojich práv, ako napr. advokáti, znalci, exekútori, orgány činné v trestnom konaní, súdy.

Nie je úmyslom spracovávať tieto údaje mimo krajín EÚ.

Bezpečnosť

Osobné údaje dotknutých osôb sú spracúvané spôsobom, ktorý zaručuje bezpečnosť osobných údajov, vrátane ochrany pred neoprávneným a nezákonným spracúvaním a náhodnou stratou, zničením alebo poškodením, a to pomocou technických a organizačných opatrení zabezpečených prevádzkovateľom.

Doba uchovávania osobných údajov

Prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje dotknutých osôb po dobu trvania zmluvného vzťahu s dotknutou osobou. Po ukončení zmluvy alebo záväzkov z nej vyplývajúcich je povinnosťou prevádzkovateľa uchovávať osobné údaje počas celého obdobia, ktoré je stanovené v príslušných právnych predpisoch.

V ostatných prípadoch prevádzkovateľ vymaže osobné údaje bezodkladne po tom, čo prestane byť ich uchovávanie nevyhnutné pre účely, pre ktoré boli získané alebo inak spracúvané.

Práva dotknutej osoby

 • právo požadovať od poskytovateľa prístup k svojim osobným údajom
 • právo na opravu, doplnenie a vymazanie osobných údajov
 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
 • právo na prenosnosť svojich osobných údajov
 • právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov
 • právo odvolať súhlas, ak je súhlas právnym základom spracúvania osobných údajov
 • právo podať sťažnosť dozornému orgánu (Úradu na ochranu osobných údajov)

Uvedené práva zakotvuje článok 15 až 21 nariadenia EÚ o ochrane osobných údajov (GDPR).

Ak máte akékoľvek požiadavky, kontaktujte nás na pomocou e-mailu.